Vážení zákazníci, objednávky přijaté od 29.9. budeme vyřizovat nejdříve 7.10. z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Michal Horáček
Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 87, 588 41
identifikační číslo: 17860857
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.vyklidni.se
 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
  společnosti Michal Horáček Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 87, 588 41, identifikační číslo: 17860857
  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
  souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
  prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
  www.vyklidni.se (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
  webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná
  při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
  samostatného výkonu povolání.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
  smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
  ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
  předchozího znění obchodních podmínek.
   
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
  kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
  rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský
  účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
  provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
  obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
  uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském
  účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje
  uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
  prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
  přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
  kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě,
  kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
  podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
  nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
  softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
  softwarového vybavení třetích osob.
   
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
  ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
  nepoužije.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
  cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze
  své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
  jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
  rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
  balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených
  s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v
  případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
  rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

        3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
        elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

        3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
        doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s
        dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
  zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
  ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
  zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
  kliknutím na tlačítko „Potvrdit a odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou
  prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
  objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
  adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
  objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
  zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
  kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
  telefonicky).

  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
  objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
  poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
  kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
  prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
  internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
  přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2628659037/3030, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
  dodáním zboží.

  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
  není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
  uhradit kupní cenu zboží předem.

  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
  splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
  splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
  zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
  bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
  okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
  ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
  občanského zákoníku se nepoužije.

  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
  vzájemně kombinovat.

  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
  závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb
  prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

  4.9. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
  vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
   
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku
  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

  - zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  - zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  - zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a 
  - zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný
  případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
  ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
  odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

  - poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  - poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  - první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

  5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
  zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
  elektronické pošty prodávajícího info@vyklidni.se.

  5.4. 5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

  5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1
  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
  oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
  kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
  zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
  mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
  dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
  ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
  prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
   
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
  způsobem dopravy.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
  opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
  povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
  náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
  dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
  §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a
  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
  předpisů).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

  - odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  - je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  - je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

  7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

  - je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  - věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  - je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  - věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

  7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

  7.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  7.6. 7.12.Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

  7.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

  7.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  - prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,
  - se vada projeví opakovaně,
  - je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  - je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  7.9. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.8 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

  7.10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

  7.11. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

  7.12. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

  7.13. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adrese info@vyklidni.se.

  7.14. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  7.15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
  vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
   
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
  smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
  elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající
  na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
  Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
  000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
  sporů on-line nacházející se na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
  prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
  567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
  http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
  řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
  směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
  odst. 2 občanského zákoníku.
   
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
  o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů
  kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
  smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní
  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
   
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
  některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
  (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších
  předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
  adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči
  kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
  osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
  nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
  kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
   
 11. DORUČOVÁNÍ
  11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
   
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
  prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva
  podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany,
  kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně
  odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
  ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
  č.593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
  závazkové vztahy (Řím I).

  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
  se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
  smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
  neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
  elektronické podobě a není přístupná.

  12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Michal Horáček, 
  Jiráskova 75, 37344 Zliv, adresa elektronické pošty info@vyklidni.se.

V Zliv dne 29. listopadu 2023

Created by Vyklidni.se at 11.05.2022

Created by Flexumshop logo FlexumShop.com